RODO

Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych przed zawarciem umowy, a także w umowie i na etapie jej wykonywania jest Elżbieta Malita, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MALITA Elżbieta Malita z siedzibą w Bukowicach, przy ul. Jesionowej 58, 56-321 Bukowice, NIP: 9121824549, e-mail: info@malitajustwood.com, nr telefonu: +48 669 380 068, dalej jako: Administrator.
  2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obwiązującymi przepisami.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest realizacja umowy pomiędzy Państwem a Administratorem lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
  4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  5. W przypadku powstania jakichkolwiek Państwa roszczeń dane mogą być przetwarzane również w celu obrony/dochodzenia tych roszczeń – jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  6. Administrator będzie przetwarzać podane przez Państwa następujące dane: adres e-mail, imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, adres (kraj, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania), numer NIP, numer KRS, numer REGON, a także inne dane przekazane przez Państwa Administratorowi.
  7. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zarówno zawarcie, jak i realizacja Umowy będzie niemożliwa.
  8. Państwa dane osobowe pochodzą od Państwa (od osób, których dane dotyczą).
  9. Państwa dane osobowe są przechowywane przez czas realizacji Umowy, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych).
  10. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.